ANONIMOWY I DOBROWOLNY SYSTEM ZGŁASZANIA ZDARZEŃ I ZAGROŻEŃData i godzina zdarzenia/zagrożenia  
Miejsce zdarzenia/zagrożenia  
Opis zgłoszenia/zagrożenia  
{{ linia.FileName }}
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
 • - Maksymalna ilość załączników: 3
 • - Rozmiar załącznika nie może przekraczać 8 MB
 • - Dozwolone rozszerzenia pliku załącznika to:
  PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, DOC, DOCX, BMP, HEIC
 • - Dozwolone znaki w nazwie pliku:
  - litery małe i duże, bez polskich znaków diakrytycznych
  - cyfry,
  - znak spacji,
  - znaki specjalne tzn. _.-()[]

Imię i Nazwisko *
Kontakt *

*) SYSTEM ZAPEWNIA POUFNOŚĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI ORAZ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZANYCH W TREŚCI ZGŁOSZENIA. GWARANTUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ OSÓB, KTÓRE NIEŚWIADOMIE I NIE DZIAŁAJĄC W ZŁEJ WIERZE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO POWSTANIA ZAGROŻENIA – WYPEŁNIENIE DOBROWOLNE Wypełniając pola osobowe otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informuje o końcowych ustaleniach z przeprowadzonej analizy.

Przepisz kod z obrazka
ODŚWIEŻ OBRAZEK

INFORMACJE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS)

adres e-mail: sms.avi@orlen.pl

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających w ramach systemu SMS do ORLEN Aviation Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Gordona Bennetta 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 poz. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa, zwana dalej: „Spółką”. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ORLEN Aviation Sp. z o.o., 02-159 Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2

• przez e-mail: orlenaviation@orlen.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Aviation Sp. z o.o., ul. J. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa

• przez e-mail: iod.avi@orlen.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi formularza zgłoszenia zdarzenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 3 miesięcy od daty ich pozyskania. Twoje dane osobowe zawarte będą w dokumentacji dotyczącej postępowania wyjaśniającego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, badania zasadności zgłoszenia oraz wdrożenia stosownych działań dla jego rozwiązania. Po zakończeniu badania zdarzenia zgłoszenie zostanie zanonimizowane poprzez usunięcie danych osobowych zgłaszającego.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłączenie podmiotom przetwarzającym którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. podwykonawcom lub podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa np. Policji.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolny, nie masz obowiązku ich podania